Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju
www.agroklaster.pl
Akcelerator Agroinnowacji

ue

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 


Projekt AKCELERATOR AGROINNOWACJI realizowany jest przez Agro Klaster Kujawy – Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju w okresie od 1 maja do 30 września 2019r.

Budżet operacji wynosi 19.999,41 zł.

Realizuje on Priorytet 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, Cel 4: Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, Działanie 5 - Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy.

Celem operacji jest dostarczenie 100 osobom (w 4 grupach, w okresie od 1 maja do 31 lipca 2019 r.) zainteresowanym innowacyjnością w rolnictwie, będącym jednocześnie potencjalnymi założycielami grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI), wiedzy o tym, jakie są zasady wnioskowania o wsparcie innowacyjnej inicjatywy w ramach działania Współpraca oraz realizacji projektów, których przedmiotem jest: opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, objętego załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub tworzenie i rozwój krótkich łańcuchów dostaw.

Następnie celem jest pogłębienie wiedzy zdobytej przez nie mniej niż 20 szczególnie zainteresowanych uczestników (w 4 grupach tematycznych, w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2019 r.) tak, aby grupy te posiadały pełną wiedzę umożliwiającą zainicjowanie powstania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI). Ze względu na wymogi programu Współpraca w każdej z 4 grup tematycznych będą przedstawiciele z co najmniej dwóch różnych podmiotów należących do następujących różnych kategorii: rolnicy, właściciele lasów, jednostki naukowe, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi doradcze.

Zmiany, które następują na obszarach wiejskich w wyniku rozwijającego się rynku, w tym zmiany w technice i technologii, otoczeniu konkurencyjnym powodują iż rozwój kadr staje się nieodzowny by na tym rynku się dalej utrzymać. Dostrzegana jest potrzeba kształcenia i doskonalenia zawodowego, również w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Potencjalni uczestnicy szkoleń wskazują na bardzo konkretne potrzeby edukacyjne, podejście całościowe rekomendując raczej nauczycielom i trenerom lub ewentualnie bardziej doświadczonej wąsko wyspecjalizowanej kadrze.

Tematyka innowacyjności w rolnictwie i na obszarach wiejskich jako wyodrębniona dziedzina w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich istnieje dopiero od 2014 roku. Istnieje potrzeba szybkiego nadrobienia zaległości. Efekty realizowanej operacji znakomicie będą to zadanie spełniać.

Szczegółowe informacje o realizacji projektu będą zamieszczane w aktualnościach na głównej stronie realizatora www.agroklaster.pl oraz na jego profilach w mediach społecznościowych: Facebook i LinkedIn.

Zainteresowanych zapraszamy również do Biura Projektu, mieszczącego się w siedzibie Agro Klastra Kujawy, przy ul. Bernardyńskiej 6-8 w Bydgoszczy, po uprzednim kontakcie telefonicznym – +48 660 594 109. Pytania można przesyłać również mailem, na adres biuro@agroklaster.pl .

 « powrót