Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju
www.agroklaster.pl

ue

Podstawa działania

Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju powołali przedstawiciele firm z województwa kujawsko-pomorskiego na zebraniu założycielskim w dniu 24 lutego 2014 r. Do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000510278 wpisał Klaster w dniu 23.05.2014 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.

Wizja Agro Klastra Kujawy

Wizja Agro Klastra Kujawy – Stowarzyszenia Na Rzecz Innowacji i Rozwoju, to: nowoczesna, atrakcyjna dla swoich członków, partnerów i klientów, rozpoznawalna zarówno w skali lokalnej, ogólnokrajowej jak i międzynarodowej organizacja otoczenia biznesu integrująca środowiska biznesowe i naukowe, przy wsparciu władz administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych z sektora agrobiznesu.

Misja Agro Klastra Kujawy

Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności kujawsko-pomorskiego sektora agrobiznesu, prowadzenie działań, które będą służyć rozwojowi zrzeszonych firm oraz tworzenie sprzyjających warunków dla prowadzenia działalności biznesowej poprzez animowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, administracją, stowarzyszeniami branżowymi, instytucjami edukacyjnymi i badawczo-rozwojowymi oraz innymi zainteresowanymi podmiotami, a w rezultacie stymulowanie wzrostu społeczno-gospodarczego w regionie.

Docelowy zakres działania klastra