Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju
www.agroklaster.pl
Zioła wokół nas

ue

Tytuł projektu: Zioła wokół nas

Okres realizacji projektu: od: 01/10/2019 do: 30/06/2020

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem wynosi: 47.715,00  zł i obejmuje środki z Funduszu w postaci grantu w wysokości: 45.200,00 zł. Instytucja udzielająca grantu - Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „DWIE RZEKI”.

Celem głównym Projektu jest aktywizacja społeczna 15 Uczestników Projektu zamieszkujących na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju (miasto Bydgoszcz, dzielnice: Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Fordon I, Fordon II, Okole)  oraz należących do grup defaworyzowanych (osoby starsze 60+), która zostanie zrealizowana w okresie 1.10.2019 do 30.06.2020.

Celem szczegółowym Projektu będzie realizacja działań z zakresu aktywizacji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz należących do grup defaworyzowanych zamieszkujących obszar LSR zainteresowanych tematyką zielarstwa i fitoterapii, pragnących wykorzystać swoją wiedzę dla świadomego wykorzystywania roślin zielarskich w terapii i żywieniu:

1.  Przeprowadzenie cyklu zajęć grupowych - kurs ,,Wracamy do ziół":

- Historia ziołolecznictwa;
- Zasady racjonalnej fitoterapii;
- Roślinne produkty lecznicze, suplementy diety i herbatki ziołowe;
- Zioła w terapii przeziębienia i grypy. Tworzenie własnych herbatek ziołowych;
- Zioła w kosmetyce i chorobach skóry. Tworzenie własnych kosmetyków;
- Zioła uspokajające;

2. Wizyta Uczestników Projektu w Stacji Badawczej Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Mochełku;

3. Wizyta Uczestników Projektu w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku oraz skorzystanie z tzw. ścieżki ekologicznej;

4.   Indywidualne konsultacje dla uczestników projektu (doradztwo w zakresie tego, jak rozwiązać problemy np. prawne, mieszkaniowe, finansowe, zdrowotne, rodzinne, jak podejmować i realizować aktywność, jak działać skutecznie itp.);

5. Indywidualne doradztwo psychologiczne;


6. Utworzenie Klubu Integracji Społecznej wraz z opiekunem.

W czasie zajęć dla uczestników zapewniamy obiad i poczęstunek w czasie przerw kawowych. Zajęcia będą odbywały się w Bydgoszczy, przy ul. Bernardyńskiej 6-8, od listopada 2019 do maja 2020, raz w tygodniu (Klub Integracji Społecznej, konsultacje indywidualne, obiad – od 12:00 do 15:00, kurs „Wracamy do ziół” – od 15:00 do 18:00).

Rekrutacja do Projektu: uczestnikami mogą być osoby spełniające nw. kryteria:

• w chwili złożenia formularza zgłoszeniowego mają ukończone 60 lat;
• zamieszkiwanie na terenie Bydgoszczy, dzielnice: Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Fordon I, Fordon II, Okole - weryfikacja na podstawie oświadczenia;
• uczestnictwo w nie więcej niż 2 projektach dofinansowanych przez LGD;
• spełnienie kryteriów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z właściwej instytucji, orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacja osoby niepełnosprawnej, zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia lub gdy nie jest możliwe uzyskanie w/w dokumentów oświadczenie uczestnika).

Rekrutacja do projektu będzie miała charakter otwarty i odbywać się będzie z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Pierwszeństwo w naborze będą miały osoby niesamodzielne – osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na rozpowszechnianie wizerunku i dostarczenie tych dokumentów osobiście, przesłanie ich za pomocą faxu lub skanu na adres mailowy Biura Projektu. Rekrutacja do projektu będzie odbywać się pierwszym miesiącu realizacji projektu (październik 2019) aż do wyczerpania puli 15 osób.

Udział w projekcie jest nieodpłatny.

Wzór formularza zgłoszeniowego i oświadczeń do pobrania tu: …

Formularze dostępne są w biurze projektu. Zachęcamy do kontaktu osobistego.

Szczegółowe informacje o realizacji projektu będą zamieszczane w aktualnościach na głównej stronie realizatora www.agroklaster.pl oraz na jego profilach w mediach społecznościowych: Facebook i LinkedIn.

Zainteresowanych zapraszamy również do Biura Projektu, mieszczącego się w siedzibie Agro Klastra Kujawy, przy ul. Bernardyńskiej 6-8 w Bydgoszczy, po uprzednim kontakcie telefonicznym – +48 660 594 109. Pytania można przesyłać również mailem, na adres biuro@agroklaster.pl .

 « powrót