Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju
www.agroklaster.pl
Zdrowy Senior

ue

Tytuł projektu: Zdrowy senior

Okres realizacji projektu: od: 01/10/2019 do: 30/06/2020

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem wynosi: 47630,00  zł i obejmuje środki z Funduszu w postaci grantu w wysokości: 43.200,00 zł. Instytucja udzielająca grantu - Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „DWIE RZEKI”.

Celem głównym Projektu jest aktywizacja społeczna 15 Uczestników Projektu zamieszkujących na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju (miasto Bydgoszcz, dzielnice: Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Fordon I, Fordon II, Okole)  oraz należących do grup defaworyzowanych (osoby starsze 60+), która zostanie zrealizowana w okresie 1.10.2019 do 30.06.2020.

Celem szczegółowym Projektu będzie realizacja działań z zakresu aktywizacji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz należących do grup defaworyzowanych zamieszkujących obszar LSR zainteresowanych tematyką m.in. żywności prozdrowotnej i żywności ekologicznej:

1. Przeprowadzenie cyklu zajęć grupowych - kurs Podstawy żywienia osób starszych z elementami technologii gastronomicznej, m.in. :

- Żywność prozdrowotna, ekologiczna;
- Zasady racjonalnego żywienia osób starszych;
- Zapotrzebowanie na składniki odżywcze i energię;
- Dieta w niedożywieniu

2.  Indywidualne konsultacje dla uczestników projektu (doradztwo w zakresie tego, jak rozwiązać problemy np. prawne, mieszkaniowe, finansowe, zdrowotne, rodzinne, jak podejmować i realizować aktywność, jak działać skutecznie itp.)

3.
Indywidualne doradztwo psychologiczne;

4. Utworzenie Klubu Integracji Społecznej wraz z opiekunem.

W czasie zajęć dla uczestników zapewniamy obiad i poczęstunek w czasie przerw kawowych. Zajęcia będą odbywały się w Bydgoszczy, przy ul. Bernardyńskiej 6-8, od listopada 2019 do maja 2020, raz w tygodniu (Klub Integracji Społecznej, konsultacje indywidualne, obiad – od 12:00 do 15:00, kurs „Podstawy żywienia osób starszych z elementami technologii gastronomicznej” – od 15:00 do 18:00).

Rekrutacja do Projektu: uczestnikami mogą być osoby spełniające nw. kryteria:

• w chwili złożenia formularza zgłoszeniowego mają ukończone 60 lat;
• zamieszkiwanie na terenie Bydgoszczy, dzielnice: Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Fordon I, Fordon II, Okole - weryfikacja na podstawie oświadczenia;
• uczestnictwo w nie więcej niż 2 projektach dofinansowanych przez LGD;
• spełnienie kryteriów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z właściwej instytucji, orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacja osoby niepełnosprawnej, zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia lub gdy nie jest możliwe uzyskanie w/w dokumentów oświadczenie uczestnika.

Rekrutacja do projektu będzie miała charakter otwarty i odbywać się będzie z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Pierwszeństwo w naborze będą miały osoby niesamodzielne – osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na rozpowszechnianie wizerunku i dostarczenie tych dokumentów osobiście, przesłanie ich za pomocą faxu lub skanu na adres mailowy Biura Projektu. Rekrutacja do projektu będzie odbywać się w pierwszym miesiącu realizacji projektu (październik 2019) aż do wyczerpania puli 15 osób.

Udział w projekcie jest nieodpłatny.

Wzór formularza zgłoszeniowego i oświadczeń do pobrania tu: …
Formularze dostępne są w biurze projektu. Zachęcamy do kontaktu osobistego.

Szczegółowe informacje o realizacji projektu będą zamieszczane w aktualnościach na głównej stronie realizatora www.agroklaster.pl oraz na jego profilach w mediach społecznościowych: Facebook i LinkedIn.

Zainteresowanych zapraszamy również do Biura Projektu, mieszczącego się w siedzibie Agro Klastra Kujawy, przy ul. Bernardyńskiej 6-8 w Bydgoszczy, po uprzednim kontakcie telefonicznym – +48 660 594 109. Pytania można przesyłać również mailem, na adres biuro@agroklaster.pl
.

 « powrót