Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju
www.agroklaster.pl
Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju Agro Klastra Kujawy – Stowarzyszenia Na Rzecz Innowacji i Rozwoju

ue

 

Projekt: "Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju Agro Klastra Kujawy – Stowarzyszenia Na Rzecz Innowacji i Rozwoju"

ProjektOpracowanie i wdrożenie strategii rozwoju Agro Klastra Kujawy - Stowarzyszenia Na Rzecz Innowacji i Rozwoju” zrealizował w  okresie od 11.02.2014 do 31.07.2014 Instytut Innowacyjności i Zrównoważonego Rozwoju.

Przedsięwzięcie dotyczyło wspólnego opracowania i wdrożenia strategii rozwoju Agro Klastra Kujawy – Stowarzyszenia Na Rzecz Innowacji i Rozwoju. Polegało na podjęciu działań związanych z powstaniem i rozwojem wzajemnej współpracy o znaczeniu regionalnym przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, prowadzącej do opracowania i wdrożenia strategii rozwoju klastra, zawierającej propozycje wspólnych działań do realizacji, w tym:

1)tworzenie platform przekazu w obszarze nowych technologii,

2)pozyskanie i wykorzystanie (wdrożenie) wyników prac B+R w działalności gospodarczej podmiotów będących członkami klastra,

3)pozyskanie nowych odbiorców lub grup odbiorców dla wytwarzanych produktów lub oferowanych usług,

4)udział podmiotów pozostających w klastrze w misjach gospodarczych i targach o charakterze międzynarodowym lub targach poza granicami kraju,

5)przygotowanie obcojęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych o członkach klastra i ich ofercie handlowej.

Projekt współfinansowany był w ramach Funduszu Powiązań Kooperacyjnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Kwota dotacji wyniosła 93.950,00 zł, a całkowita wartość projektu  98.900,00 zł

Obecnie przedsiębiorcy funkcjonujący w ramach klastra działają w sektorze szeroko pojętego agrobiznesu, w tym m.in.: a) przemysłu spożywczego, b) przemysłu wytwarzającego środki produkcji dla rolnictwa i przemysłu spożywczego, c) rolnictwa, d) skupu surowców rolnych, ich przechowywania i transportu, e) rybołówstwa i leśnictwa, f) hurtowego i detalicznego handlu żywnością, g) agroturystyki, h) agroenergetyki, i) usług związanych z funkcjonowaniem tych przedsiębiorców.  

W dniu 24 lutego 2014 r. na spotkaniu założycielskim przedstawiciele firm z województwa kujawsko-pomorskiego powołali Agro Klaster Kujawy – Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju. W przedsięwzięciu zadeklarowały udział firmy z całego województwa kujawsko-pomorskiego, reprezentujące różne gałęzie biznesu związanego z produkcją żywności oraz przetwarzaniem produktów rolnych.

Przedsiębiorcy postanowili, że:
1) Z uwagi na zasięg terytorialny klastra – klaster będzie miał charakter regionalny,
2) Z uwagi na liczbę wertykalnie i horyzontalnie powiązanych sektorów klaster będzie jednosektorowy (agrobiznes – przetwórstwo spożywcze /i produktów rolnych na inne cele, np. przemysłowe, energetyczne…/ oraz produkcja i usługi na rzecz przemysłu przetwórstwa spożywczego, rolnictwa i agroenergetyki), ale w ramach sektora przedsiębiorstwa będą zajmowały się różnymi rodzajami produkcji i przetwarzaniem różnych surowców.
3) Z uwagi na liczbę stadiów łańcucha produkcyjnego, będzie to klaster „głęboki” – w ramach klastra dochodzi do wytworzenia określonego produktu od samego początku procesu technologicznego do samego końca.

Najważniejszymi typami podmiotów, których obecność w klastrze może sprzyjać wzrostowi konkurencyjności tego klastra są:
1) przedsiębiorstwa funkcjonujące w klastrze (firmy produkcyjne i usługowe, wyspecjalizowani dostawcy, firmy w pokrewnych sektorach, kanały dystrybucji, klienci, producenci komplementarnych wyrobów);
2) instytucje sektora badawczo-rozwojowego (m. in.: szkoły wyższe, instytuty naukowe);
3) instytucje pośredniczące (organizacje pozarządowe, organizacje branżowe, ośrodki innowacji i przedsiębiorczości);
4) instytucje finansowe.
Z punktu widzenia struktury klastrowej najważniejszą jej cechą jest utrzymywanie relacji przez różnorodne podmioty w ramach klastra, co w efekcie składa się na tzw. „efekt synergii”.

Instytut Innowacyjności I Zrównoważonego Rozwoju - Fundacja Naukowa został wybrany koordynatorem klastra. Przedsiębiorcy - przyszli członkowie Klastra upoważnili Koordynatora Klastra do wystąpienia w imieniu stron z wnioskiem o udzielenie wsparcia na przedsięwzięcie.

Rezultatem projektu miała być opracowana strategia rozwoju klastra – 1 szt. oraz  liczba członków klastra – 20.

Strategia została przyjęta w formie deklaracji w dniu 24.03.2014 r. przez upoważnionych przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji, które mają wejść w skład Agro Klastra Kujawy - Stowarzyszenia Na Rzecz Innowacji i Rozwoju jako członkowie wspierający, po jego zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Streszczenie kierownicze i wstęp do strategii klastra dostępne jest tutaj.

Pelna wersja strategii dostępna jest dla członków klastra.

W momencie zakończenia projektu klaster był już zarejestrowany, a liczba podmiotów w klastrze wynosiła 20.

 « powrót